10 ทักษะ นักสืบมืออาชีพ ควรมีประกอบด้วยอะไรบ้าง? เพื่อค้นหาเบาะแสต่างๆ ได้อย่างแม่นยำขึ้น !

10 ทักษะ นักสืบมืออาชีพ ควรมีประกอบด้วยอะไรบ้าง? เพื่อค้นหาเบาะแสต่างๆ ได้อย่างแม่นยำขึ้น !

ทักษะ (Skill) คือหนึ่งในปัจจัยสำคัญ ที่จะทำให้คนธรรมดาทั่วไป กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นได้ สำหรับนักสืบมืออาชีพก็เช่นกัน ต้องอาศัยคุณสมบัตินักสืบหลายด้าน ทั้ง Soft Skills และ Hard Skills ที่จะช่วยให้ค้นหาเบาะแสต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น

1. 10 ทักษะ ที่นักสืบมืออาชีพควรมี !

1.1 ทักษะการสังเกต (Observation Skill)

ไม่ว่าจะเป็นนักสืบของรัฐ หรือนักสืบเอกชน ทักษะนักสืบอันดับแรกที่ควรมี คือความช่างสังเกต ทั้งการสังเกตสิ่งแวดล้อม, มองหาความปกติรอบตัว, สังเกตปฏิกิริยาของพยาน รวมทั้งสังเกตท่าทางของเป้าหมาย เมื่อได้รับคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสำคัญที่กำลังสืบด้วย เพราะอาจช่วยให้พบคำตอบที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

1.2 ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill)

การสื่อสารในที่นี้ หมายความรวมถึงการฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งการตั้งใจฟังอย่างรอบคอบ เปิดใจรับฟังด้วยใจเป็นกลาง ไม่ด่วนตัดสิน คอยจับใจความ ถามซ้ำในสิ่งที่ไม่เข้าใจ จะช่วยให้ได้รับข้อมูลที่ละเอียดและแม่นยำมากขึ้น ส่วนการอ่าน ก็มีความสำคัญอย่างมาก เมื่อได้รับงานจ้างนักสืบออนไลน์ เพราะต้องอ่านคัดกรองข้อมูลมากมาย ในทุกแพลตฟอร์ม สำหรับการเขียนนั้น จำเป็นมากเมื่อต้องเขียนรายงานสรุป หรือส่งรายงานความคืบหน้าให้ผู้ว่าจ้าง

1.3 ทักษะการเจรจาต่อรอง (Negotiation Skill)

แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ที่นักสืบจะโน้มน้าวใจให้คนแปลกหน้าที่เพิ่งรู้จักเชื่อใจ จนสามารถบอกความลับที่เป็นผลดีต่อการสืบได้ ดังนั้นทักษะในการเจรจาต่อรอง คือสิ่งสำคัญที่นักสืบมืออาชีพควรมี โดยเริ่มจากการรับฟัง จากนั้นสอบถามถึงความต้องการ หรือข้อเรียกร้อง แล้วพยายามหาข้อสรุป ที่จะเกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย

1.4 ทักษะการใฝ่รู้ (Curiosity Skill)

การใฝ่รู้ เป็นทักษะที่สามารถนำมาปรับใช้ได้หลายแง่มุม เช่น ใฝ่รู้ที่จะพัฒนาตัวเอง ด้วยการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ที่จะช่วยให้การสืบแม่นยำมากขึ้น, ค้นหาเครื่องมือทันสมัย หรืออุปกรณ์รูปแบบใหม่ ที่จะทำให้การค้นหาเบาะแสง่ายขึ้น หรือใฝ่รู้ที่จะหาคำตอบ ถึงความผิดปกติของเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้น ขณะที่กำลังสืบ

1.5 ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking Skill)

10 ทักษะ ที่นักสืบมืออาชีพควรมี !

หากคุณเคยดูหนังแนวสืบสวน หรือมีโอกาสได้รู้จักกับนักสืบจะพบว่า นักสืบที่เก่งที่สุด จะมีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่โดดเด่นและแม่นยำ มากกว่านักสืบทั่วไป ซึ่งมักจะนำไปสู่การค้นพบหลักฐาน หรือข้อมูลสำคัญบางประการ ที่อยู่นอกเหนือความคาดหมาย โดยทักษะด้านนี้สามารถพัฒนาได้ โดยการฝึกคิดอย่างมีเหตุผล ฝึกเชื่อมโยงความเป็นไปได้ของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวอยู่เสมอ

1.6 ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creativity Skill)

หลายคนอาจนึกไม่ถึงว่า การจะจ้างนักสืบออนไลน์หรือนักสืบออฟไลน์ เพื่อสืบชู้สาว, สืบหาคนหาย, สืบทรัพย์ หรือสืบเรื่องใด ควรค้นหานักสืบที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้วย ซึ่งทักษะเรื่องนี้ สามารถรับรู้ได้จากการพูดคุย, แลกเปลี่ยนแนวคิดในการวางแผน, วิธีในการติดตามเป้าหมาย, แนวทางการค้นหาหลักฐาน ซึ่งอาจเป็นรูปแบบและวิธีการที่แปลกใหม่ ไม่ซ้ำเดิม จนเป้าหมายหรือบุคคลต้องสงสัยคาดไม่ถึง

1.7 ทักษะในการแก้ปัญหา (Problem-solving Skill)

ความสามารถในการแก้ไขปัญหา คือสุดยอดทักษะสำคัญ ที่จะยกระดับนักสืบทั่วไป หรือเปลี่ยนคนธรรมดาทั่วไปที่กำลังสืบเอง ให้กลายเป็นนักสืบมืออาชีพได้ เพราะหากสามารถรวบรวมข้อมูล จัดลำดับความสำคัญของปัญหา คิดเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล แล้วหาหนทางแก้ไขอย่างเป็นขั้นตอน ก็จะช่วยให้พบข้อมูลและหลักฐานสำคัญ จนสืบสำเร็จอย่างรวดเร็วได้เลย

1.8 ทักษะการจัดการเวลา (Time Management Skill)

การรู้จักวางแผนจัดการเวลา จำเป็นต่อทุกอาชีพ โดยเฉพาะสำหรับอาชีพนักสืบเอกชน ที่เวลาทุกนาทีมีค่า เพราะหากทำงานล่าช้า อาจหมายถึงเวลาชีวิตของใครคนหนึ่ง อาจหมายถึงหายนะของครอบครัว หรืออาจทำให้พยานหลักฐานถูกทำลายมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นการจัดเวลาอย่างเหมาะสม มีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน เป็นทักษะนักสืบสำคัญที่จะขาดไม่ได้เลย

1.9 ทักษะด้านเทคโนโลยี (Technological Skill)

ปัจจุบันคนนิยมจ้างนักสืบออนไลน์มากขึ้น ทำให้นักสืบที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี มีความเชี่ยวชาญในการสืบค้นข้อมูลทางออนไลน์ จะมีความได้เปรียบในการทำงานมากกว่านอกจากนี้ทักษะทางด้านเทคโนโลยี ยังรวมถึงความสามารถในการใช้อุปกรณ์นักสืบต่าง ๆ เช่น เครื่องติดตาม (GPS), เครื่องบันทึกเสียง, เครื่องดักฟัง, กล้องถ่ายรูปด้วย

 

1.10 ทักษะความมุ่งมั่น (Tenacity Skill)

บางครั้งนักสืบที่เก่งที่สุด อาจเป็นนักสืบธรรมดา ที่มีทักษะไม่ต่างจากคนอื่น แต่กลับมีความมุ่งมั่นที่เหนือกว่ามาตรฐานทั่วไป เพราะหลายครั้งที่งานสืบต้องเจอปัญหา ทำให้การทำงานไม่คืบหน้า อาจเจอกับการข่มขู่คุกคาม อาจมีความพยายามที่จะทำลายหลักฐาน หรือปิดบังข้อเท็จจริงบางประการ ซึ่งถ้านักสืบไม่มีความมุ่งมั่นมากพอ คดีที่กำลังสืบอยู่นั้นก็อาจล้มเหลวได้

2. นักสืบเอกชน ดร.เจมพล รู้รอบด้าน ทักษะครบ ประสบการณ์สูง

นักสืบเอกชน ดร.เจมพล รู้รอบด้าน ทักษะครบ ประสบการณ์สูง

 

การจะเป็นนักสืบที่เก่งที่สุดไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีทักษะพื้นฐานอย่างน้อยถึง 10 ข้อ แต่โชคดีที่ประสบการณ์กว่า 30 ปี ช่วยพัฒนาและบ่มเพาะทักษะของ ดร.เจมพล จนตกผลึกในด้านการสืบ ส่งผลให้งานต่าง ๆ สำเร็จได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะงานสืบชู้สาวที่มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี จนทำให้ ดร.เจมพล กลายเป็นนักสืบแถวหน้า ที่ได้รับการยอมรับอย่างในปัจจุบัน

 

3. สรุป

นักสืบมืออาชีพต้องมีทักษะจำเป็นอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะความช่างสังเกต รู้จักคิดวิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหา และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างดี ซึ่งจะช่วยค้นหาเบาะแสที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ งานสืบสำเร็จเร็วทันใจแน่นอน

 

 

Visitors: 727,714